Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Randa Lenses

Dit zijn de algemene voorwaarden van Randa Lenses.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of over haar diensten, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@randalenses.com

Randa Lenses heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zal zijn.

img

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Randa Lenses.
 2. Randa Lenses: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Randa Lenses, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76864014 en gevestigd te Rijswijk (2288EK) te Verrijn Stuartlaan 17.
 3. Klant: de consument of ondernemer die een product afneemt van Randa Lenses.
 4. Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst tussen Randa Lenses en de klant waarin onder andere staat opgenomen welke producten Randa Lenses levert. De overeenkomst op afstand is de overeenkomst tussen Randa Lenses en de klant die via de webshop tot stand is gekomen. In deze algemene voorwaarden wordt enkel de term overeenkomst gehanteerd en zal voor beide overeenkomsten hetzelfde gelden.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Gebruikersaccount: identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de website. Aan een account zijn een unieke gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld.
 9. Webshop: de website www.randalenses.com waar de klant online bestellingen kan plaatsen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen de klant en Randa Lenses. Leveringen en prestaties worden uitsluitend uitgevoerd op grond van deze algemene voorwaarden.
 2. Voordat de overeenkomst  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Randa Lenses voordat de overeenkomst  wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant zal in ieder geval gewezen worden op de algemene voorwaarden voordat de bestelling definitief geplaatst wordt.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is hetgeen in deze bepaling tevens van toepassing.
 4. De officiële Randa Lenses producten worden uitsluitend via de webshop en winkel verkocht. Verkoop hierbuiten wordt niet gezien als originele verkoop van producten van Randa Lenses.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle door Randa Lenses gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een product af te nemen.
 2. Een aanbod geldt enkel voor de gesloten overeenkomst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige aanbiedingen.
 3. De klant dient diverse persoonsgegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbieding. Randa Lenses mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen. De aangeleverde persoonsgegevens worden conform de privacyverklaring verwerkt.
 4. De aangeboden producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 5. Alle afbeeldingen, teksten en specificaties die getoond worden op onder andere de website van Randa Lenses zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Randa Lenses niet.

Artikel 4. Totstandkoming van een overeenkomst

 1. De presentatie van artikelen vormt geen juridisch bindende overeenkomst  van Randa Lenses, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om producten te kopen. Met de aankoop van de gewenste artikelen gaat de klant akkoord met het sluiten van een koopovereenkomst.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Randa Lenses onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Randa Lenses passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Bij elektronische betalingen, zal Randa Lenses daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Randa Lenses zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Randa Lenses heeft het recht om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
 6. De klant dient zorg te dragen voor verstrekking van alle benodigde gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Randa Lenses kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Randa Lenses op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen, verzendkosten en vervaldatum

 1. De in het aanbod van de product genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Randa Lenses producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar zij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. De verzendkosten worden apart berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de gekozen verzendmethode via PostNL en kan variëren. De verzendkosten worden in elk geval voor voltooiing van het bestelproces bekendgemaakt.
 5. U kunt kiezen tussen verschillende betaalwijzen die in de webshop worden weergegeven. Deze worden op de website verder toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van de passende veiligheidsmaatregelen. Betaling in de fysieke winkel dient contant of door middel van pinbetaling te geschieden op het moment van aankoop, dan wel -indien dit is overeengekomen- op het moment van aflevering.

Artikel 6. Betaling

 1. De klant dient direct tijdens de bestelprocedure aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De producten worden verzonden op het moment dat de klant dit heeft gedaan.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Randa Lenses te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Randa Lenses is gewezen op de te late betaling en Randa Lenses de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Randa Lenses gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimaal incassokosten € 40, – euro bedragen:
  a.15% over openstaande bedragen tot €2.500,-
  b.10% over de daaropvolgende €2.500, –
  c.5% over de volgende €5.000,-
  d.1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  e.0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775, – bedragen.
 4. Randa Lenses kan ten voordelen van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7. Levering en levertijd

 1. Verzending gebeurt via PostNL. De gekozen leveringstermijn kan niet gegarandeerd worden aangezien Randa Lenses bij de levering afhankelijk is van derde partijen. Het kan voorkomen dat er vertraging ontstaat bij de levering. De klant ontvangt te allen tijde een tracking-nummer van de zending zodat de klant de verzending online kan volgen.
 2. Als er een belemmering tijdens de verzending plaatsvindt wat leidt tot vertraging van de bestelling dan heeft Randa Lenses het recht om de leveringstermijn automatisch aan te passen.
 3. Voor zover niets anders is overeengekomen, wordt de zending van de artikelen naar het door de klant opgegeven leveringsadres verzonden. De klant bindt zich om de door hen ingevoerde gegevens over het leveringsadres in het klantenaccount actueel te houden en iedere wijziging, ter waarborging van de levering, in het klantenaccount op te nemen. Als het adres niet juist is ingevoerd en de bestelling verkeerd wordt verzonden is de klant zelf verantwoordelijk, Randa Lenses mag immers ervan uitgaan dat de klant de juiste gegevens verstrekt.
 4. Als de ontvanger gebreken constateert, bijvoorbeeld beschadigde producten of een verkeerd geleverd product, dan heeft de klant het recht om de producten te retourneren. De klant kan er dan voor kiezen om het juiste product geleverd te krijgen of om de overeenkomst te ontbinden .
 5. Het risico van vermissing van producten berust bij Randa Lenses tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Registratie

 1. De klant heeft de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken. De klant dient hiervoor een e-mailadres en een door de klant gekozen wachtwoord in te voeren tijdens het bestelproces. Producten kunnen ook zonder gebruikersaccount gekocht worden.
 2. In het kader van de registratie ontvangt de klant een bevestigingsmail en maakt Randa Lenses een account voor de klant waar de klantgegevens, zoals leveringsadres of factuuradres, zelf te beheren en te updaten zijn. De klant dient de klant- en betalingsgegevens altijd actueel te houden en te controleren om betalings- en/of leveringsproblemen te vermijden.
 3. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om het gebruikersaccount te verwijderen. Gegevens die Randa Lenses verplicht moet behouden zoals de financiële gegevens worden pas verwijderd indien haar wettelijke plicht daartoe vervalt.
 4. Wanneer de klant zich registreert, is de klant verplicht om alle persoonsgegevens volledig en naar waarheid op te geven. De klant moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden bewaard en

dat de gegevens (met name het wachtwoord) niet onbevoegd toegankelijk worden gemaakt voor derden.

 1. Per persoon mag slechts één gebruikersaccount worden geopend. Randa Lenses behoudt zich het recht om voor meerdere aanmeldingen van hetzelfde adres te verwijderen en/of te weigeren.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 3 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Randa Lenses. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 3 dagen retour te sturen naar:
  1. Randa Lenses: Verrijn Stuartlaan 17, 2288EK te Rijswijk.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Randa Lenses heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 4. Randa Lenses kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten. De uitsluiting geldt slechts indien Randa Lenses dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 5. Producten mogen alleen geretourneerd worden mits de verpakking van het product ongeopend is.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als  Randa Lenses niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Randa Lenses aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 10. Conformiteit en garantie

 1. Randa Lenses staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
 2. Een door Randa Lenses, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Randa Lenses kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen veertien dagen na levering aan Randa Lenses schriftelijk te worden gemeld. Retournering van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De klant draagt het risico van een vertraagde standaardbezorging met 3 tot 5 werkdagen. Indien de klant verkeerde gegevens heeft ingevoerd en de bezorging van de producten hierdoor niet mogelijk is, behoud Randa Lenses het recht voor om de reeds betaalde prijs in te houden en is zij niet verplicht om de zending opnieuw te leveren.
 2. De klant is verplicht om de artikelen onmiddellijk en met de geboden zorgvuldigheid om kwaliteits- en hoeveelheidsafwijkingen te onderzoeken en zichtbare gebreken binnen één (1) dag na ontvangst van de artikelen schriftelijk (bijv. via e-mail) aan Randa Lenses mede te delen. Bij het schenden van de onderzoeks- en kennisgevingsplicht van een gebrek in overeenstemming met deze algemene voorwaarden is Randa Lenses niet gehouden tot vergoeding van de eventuele schade.
 3. Bij gebreken of schade door Randa Lenses is vervangende levering kosteloos mogelijk. Indien u hier niet akkoord mee gaat, kunt u de overeenkomst ontbinden en uw geld geretourneerd krijgen.
 4. Derden kunnen nimmer Randa Lenses aansprakelijk stellen.
 5. Indien Randa Lenses aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:

a. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Randa Lenses minus het eigen risico

b. indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag

 1. Randa Lenses kan aansprakelijk worden gesteld tot aan de termijn van twaalf maanden na levering.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Randa Lenses beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Randa Lenses via de e-mail.
 3. Bij Randa Lenses ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Randa Lenses binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Randa Lenses in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Randa Lenses behoudt alle rechten op door haar gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Randa Lenses.
 3. Alles dat Randa Lenses levert, blijft eigendom van Randa Lenses totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Randa Lenses haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Randa Lenses om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Randa Lenses deze terug kan nemen.

Artikel 14. Overmacht

 1. Randa Lenses hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Randa Lenses geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook onder. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

Artikel 15. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanning niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.